วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพ
 2. เพื่อเป็นเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์